admin, Tác giả tại Bệnh viện nội tiết tỉnh Nam Định