Phòng Tổ chức – Hành chính - Bệnh viện nội tiết tỉnh Nam Định