Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 04: Vật tư, hóa chất dùng trong xét nghiệm HbA1c dùng cho máy phân tích HbA1c tự động HA-8180, thuộc KHLCNT dự án: thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án :“ Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm năm 2023 (thực hiện trong 12 tháng)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *